ส่องดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัท ซีพีออล จำกัดมหาชน

บริษัท ซีพีออล จำกัดมหาชน เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจประเภทร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่น-อีเลฟเว่นในประเทศไทย และถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัดมหาชน ประเภทของหุ้นกู้ที่มีการวางออกจำหน่ายเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นมีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็น A + เปรียบเหมือนเว็บคาสิโนเจ้าดังๆที่เชื่อถือได้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A + เช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์การใช้เงินในครั้งนี้ที่เปิดขายก็เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยแบ่งเป็นอายุหุ้นกู้ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อปีแบ่งเป็น หุ้นกู้ 5 ปีอัตราดอกเบี้ย 3% หุ้นกู้ 7 ปีอัตราดอกเบี้ย 3.4% และหุ้นกู้ 10 ปีอัตราดอกเบี้ย 3.9% โดยระดับความเสี่ยงอยู่ที่เลเวล 4 อายุหุ้นกู้ 5 ปีมีวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มิถุนายน 69 หุ้นกู้ 7 ปีวันครบกำหนดไถ่ถอน 16 มิถุนายน 2571 และหุ้นกู้ 10 ปี วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 16 มิถุนายน 2574 โดยจะมีการจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือนในวันที่ 16 มิถุนายนและวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยการชำระคืนเงินต้นจะชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยข้อกำหนดจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก และหากจำนวนจองซื้อยังไม่เต็มจะเปิดให้จองซื้ออีกครั้งในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน วันที่ออกหุ้นกู้วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในการเสนอขายสำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปีและ 7 ปีจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์สำหรับหุ้นกู้อายุ 10 ปีเปิดขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ที่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นกู้จะต้องเป็นผู้เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันทั้งนี้ผู้จัดการจะจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาสำหรับจำนวนการจองซื้อขั้นต่ำผู้ลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 10,000 บาทสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้โปรดอ่านพิจารณาข้อมูลบริษัทจากหนังสือชี้ชวน และทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนก่อนทำรายการจองซื้อทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้เขียนบทความไม่ได้มีความประสงค์ที่จะชี้ชวน ชักนำ ในการลงทุน เพียงมาให้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจกับนักลงทุนทุกท่านเท่านั้น